مهره H.V 10_9

مهره H.V 10_9

سفارش محصول
مهره H.V 10_9

توضیحات

مهره H.V 10_9

موارد مصرف در سازهای فلزی و برجهای لند مرتبه یا سوله های در ابعاد برزگ است که به دلیل استقامت بالا و گرید 9-10 تحمل بار زیادی را دارد و در فشار دچار شکستگی نمیشود